.

 

Komenda Straży została zlokalizowana w gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy Placu Kościelnym na 2 piętrze w pokoju o powierzchni 20 m. Pokój ten służył jako biuro, sypialnia oraz pomieszczenie socjalne, natomiast pomieszczenia garażowe mieściły się w odległym o 0,5 km budynku przy Placu Kościuszki. Wyposażenie jednostki w sprzęt stanowił GBM na podwoziu Star 200.

 

 

Pomieszczenia garażowe przy Placu Kościuszki

Pierwszym Komendantem w powołanej Komendzie Powiatowej został por. Bolesław Golczak

 

 

a jego zastępcą por. Stefan Kikowski.

 

 

Załogę stanowili strażacy:

referent ds. prewencji - kpr. Henryk Balcer

kierowcy: - kpr. Marian Kucz

- Jan Biniak

- Zygmunt Szyszka

Następnie przyjęto:

pracowników administracyjnych

- ogn. Pawła Musiała

- kpr. Mariana Kłakulaka

oraz kierowców :

- Stanisława Słowińskiego

- Stanisława Plotę

- Czesława Sikorę

 

W 1959 roku nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Komendantem Powiatowym został por. Stefan Kikowski

 

 

który funkcję tę pełnił przez 30 lat , do czasu przejścia na zaopatrzenie emerytalne 31.03.1989 roku.

W latach 1966 - 1969 odnotowano :

rok   1966 - 28 pożarów , straty 729.000 zł ,(ówczesnego nominału)

 

         1967 - 14 pożarów , straty 190.000 zł

 

         1968 - 35 pożarów , straty 1.212.000 zł

 

         1969 - 34 pożary , straty 712.000 zł

 

Rozwijający się dynamicznie przemysł niósł za sobą wzrost zagrożeń pożarowych oraz potrzebę wyposażania jednostek ochrony przeciwpożarowej w nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Przekazane straży 2 przedwojenne boksy garażowe nie odpowiadały wymogom.

Wstrzymywały dalszy rozwój i możliwości pozyskiwania nowego sprzętu gaśniczego.

Po długoletnich staraniach i procesach wywłaszczeniowych w 1966 roku przystąpiono do budowy strażnicy.

Posiadany na wyposażeniu sprzęt pożarniczy wymagał ciągłych napraw i remontów.

Po dwuletnim cyklu budowy  z dniem 1 stycznia 1969 roku Komenda przeprowadziła się do nowego obiektu przy ul. Słowackiego 19

 

 

Budynek strażnicy przy ul. Słowackiego 19 z 1969 roku

W roku 1970  odnotowano 28 pożarów . Z większych akcji gaśniczych w których uratowano wielomilionowy majątek, a strażacy zasłużyli na uznanie za ofiarność i poświęcenie wymienić można:

 

1.    pożar sali gimnastycznej w Pleszewie w dniu 21.01.1970 roku, gdzie nie dopuszczono do rozprzestrzeniania się ognia mimo drewnianej konstrukcji budynku

2.    pożar stodoły w Zielonej Łące w dniu 1.05.1970 roku, gdzie uratowano 3 budynki gospodarcze  oraz budynek mieszkalny

3.    pożar w Dobrzycy w dniu 29.05.1970 roku , gdzie dzięki sprawnej akcji uratowano 3 budynki mieszkalne

 

 

Uroczystości Dnia Strażaka przed strażnicą 1974 rok

Po reorganizacji administracji państwowej i utworzeniu Województwa Kaliskiego, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu z dniem 1 stycznia 1976 roku powołano Zawodową Straż Pożarną w Pleszewie w sile plutonu, której terenem działania były gminy:Pleszew, Gołuchów, Chocz, Blizanów, Stawiszyn, Mycielin. Sprzęt pożarniczy jakim w tym czasie dysponowano : GBAM , Star 26, oraz Warszawa M-20 PICK-UP, nie odpowiadał wymogom sprawnego prowadzenia działań gaśniczych.

 

 

Samochód pożarniczy Star 26 GBAM 2/8+8

Przydział nowego sprzętu nie był możliwy ze względu na brak pomieszczeń garażowych, strażnica wybudowana w 1969 roku nie posiadała odpowiedniego zaplecza.

Rozpoczęły się starania o rozbudowę strażnicy.

Przeprowadzono niezbędne ustalenia z Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Kaliszu p.płk. Zygmuntem Leszczyńskim i po uzyskaniu zgody i zabezpieczeniu środków finansowych na zakup materiałów budowlanych załoga podjęła się rozbudowy budynku gospodarczego w którym znalazły się 3 boksy garażowe i pomieszczenia magazynowe.

W kwietniu 1976 roku rozpoczęte prace zakończono już w grudniu.

Wartość kosztorysowa podjętego w czynie społecznym przedsięwzięcia wynosiła 900.000 zł.

Na młodych i niedoświadczonych funkcjonariuszy był to duży ciężar dlatego, że wraz z rozbudową trzeba było przeprowadzać ćwiczenia i intensywne szkolenia przygotowujące do służby adeptów.

 

Załogę stanowili strażacy:

 

1.              st. ogn. Czesław Regus

2.              st. ogn. Marian Kolanowski

3.              st. ogn. Jan Szulczyński

4.              st. ogn. Stanisław Słowiński

5.              st. ogn. Andrzej Antczak

6.              st. ogn.Zdzisław Nowacki

7.              st. ogn.Jan Bruzi

8.              st. ogn.Piotr Pezena

9.           ogn. Mirosław Solarczyk

10.         ogn. Stanisław Rutkowski

11.         plut. Florian Adamkiewicz

12.         plut. Edmund Kowański

 

Kolejnym etapem była dobudowa skrzydła strażnicy. Prace prowadzono systemem gospodarczym łącząc jednocześnie wyjazdy do zdarzeń, szkolenia i prace budowlane. Rozbudowa trwała od czerwca do października 1977 roku.

 

 

Prace w czynie społecznym strażaków

 

Od tego okresu rozpoczęła się nowa era w dziejach ochrony przeciwpożarowej naszego miasta. Otrzymaliśmy też nowy sprzęt:

 

-         GBA 2,5/16 na podwoziu Star 244

-         GCBA 6/32

-         Samochód operacyjny Fiat 1300

-         2 przyczepy wężową i oddymiania

-         2 motocykle : MZ 250 i WSK- 175

-         Star gospodarczy

-         Żuk gospodarczy

-         Nysa

 

a w latach 80 tych dodatkowo:

 

-         podnośnik hydrauliczny SH 18

-         zestaw samochodowy do przewozu wody SZ 18

-         samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych i sprzętem oddymiającym  SP-gaz

-         samochód dowodzenia - SDŁ

 

Odnotować należy sukcesy w wielu poważnych akcjach ratowniczo-gaśniczych między innymi:

 

-         udział w akcji podczas pożaru magazynów w Szczypiornie w kwietniu 1976 roku . Straty wyniosły wówczas 15 milionów złotych

-         gaszenie pożaru lasu w Jarantowie  (obecnie powiat Kalisz)

-         w czerwcu 1976 roku na obszarze 80 hektarów

-         likwidacja pożaru w Zakładach Młynarskich w Pleszewie w maju 1977 roku , gdzie uratowano majątek wartości 35 milionów złotych

-         gaszenie pożaru Suszarni Pasz w Czerminku w listopadzie 1977 roku. Uratowano 600 ton paszy o wartości 2 miliony złotych.

 

 

Obchody Dnia Strażaka na rynku w Pleszewie 1978 rok

 

 

Obchody Dnia Strażaka na rynku w Pleszewie 1978 rok (cd..)

Również warte odnotowania są osiągnięcia załogi w sporcie pożarniczym:

 

-         zajęcie II miejsca w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu w 1978 roku

-         I miejsce w technicznym torze przeszkód w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w 1979 roku

-         zdobycie I miejsca w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Kaliszu w 1979  roku

-         II miejsce na wojewódzkiej spartakiadzie w sporcie pożarniczym w 1980 roku

-         II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo –Pożarniczych w 1980 roku

-         III miejsce w technicznym torze przeszkód na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w 1980 roku

-         II miejsce  na Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w 1981 roku

-         II miejsce w tenisie stołowym na Wojewódzkiej Spartakiadzie w 1981 roku

-         III miejsce na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych w 1982 roku

-         II miejsce w piłce siatkowej na Wojewódzkiej Spartakiadzie w 1983 roku

-         II miejsce na Mistrzostwach Województwa Kaliskiego w sporcie pożarniczym w 1985 roku

-         II miejsce w sztafecie pożarniczej na Mistrzostwach Wojewódzkich w 1985 roku

-         II miejsce w sporcie pożarniczym na Mistrzostwach Wojewódzkich w 1985 roku

-         III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej w 1986 roku

-         I miejsce w indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego w 1986 roku.

 

 

Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze w 1982 roku

 

 

Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze  w 1982 roku (cd..)

Po zdobyciu przez załogę dodatkowych umiejętności budowlanych, przystąpiono w 1978 roku do budowy pomieszczeń na posiadane agregaty prądotwórcze  oraz modernizacji Rejonowego Stanowiska Kierowania

 

 

st.str. Jacek Garcon- dyspozytor

 

 

plut. Piotr Pezena - dyspozytor

Ten dynamizm połączony z troską o mienie państwowe odegrał poważną rolę wychowawczą, nauczył usuwania trudności, pracy pełnej poświęceń , działalności społecznej , utrzymywania w pełnej gotowości niejednokrotnie wysłużonego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki oraz dążenie do tego, by żadna akcja nie była dla nas zaskoczeniem

 

 

Ćwiczenia doskonalące na placu Komendy rok 1981

 

 

Ćwiczenia batalionu pożarniczego w kompleksie leśnym Zawidowice-Rokutów 1984

 

 

Praca sztabu na ćwiczeniach pułku pożarniczego w kompleksie leśnym Zawidowice- Rokutów 1984 rok

Komenda była również organizatorem zawodów pożarniczych

 

 

Zawody Rejonowe w Pleszewie 1987 rok

Od 1 kwietnia 1989 roku do 31 czerwca 1992 roku Komendantem Rejonowym  został p.por. Antoni Nowacki

 

 

Dalej trwały prace modernizacyjne strażnicy

Nie zapominano również o najmłodszych i organizowano w świetlicy Komendy noworoczne spotkania

 

 

Gwiazdka dla dzieci pracowników KR SP w Pleszewie 1989 rok

 

 

Gwiazdka dla dzieci pracowników KR SP w Pleszewie 1989 rok (cd..)

W 1991 roku zmodernizowano Stanowisko Kierowania wyposażając je w nową centralę telefoniczną i elektroniczne alarmowanie jednostek OSP i sił JRG. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku powołano Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami , klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W czerwcu 1992 roku na naszym terenie miał miejsce największy pożar obszaru leśnego w miejscowości Orlina 720 ha

 

 

Obszar pogorzeliska w Orlinie

a w sierpniu strażacy z tutejszej jednostki uczestniczyli w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej na Śląsku w 1992 roku - ca 8000 ha

 

 

Sekcja JRG Pleszew w Kuźni Raciborskiej

Od 1 lipca 1992 roku do 31.12.1998 roku w Pleszewie na bazie Zawodowej Straży Pożarnej powstała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Dowódcą Jednostki został w 1993 roku kpt. Mieczysław Kikowski

Opracowała: bryg .inż. Irena Grudzińska

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów : p.Leszka Rajsa, Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie