.

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku wraz z powstaniem Powiatu Pleszewskiego, powołano w Pleszewie Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na czele której stanął st. kpt. Jacek Jarus

 

 

Dalej trwała modernizacja strażnicy w ramach której wykonano

 

-         częściową wymianę okien w pomieszczeniach biurowych i socjalnych

-         remont garażu

-         wymianę 4 sztuk bram garażowych oraz montaż systemu wyciągu spalin

-         modernizację stanowiska kierowania oraz wymianę centrali telefonicznej

-         modernizację pomieszczenia z przeznaczeniem dla pracowników

          Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z wyposażeniem

-         adaptację pomieszczeń na zaplecze socjalne i kuchenne dla załogi

-         prace remontowe ciągu komunikacyjnego pierwszego piętra

          i parteru w budynku administracyjno biurowym

 

27.12.2001 roku podpisano porozumienie pomiędzy Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej a Starostwem Powiatowym, którego przedmiotem było sprawne funkcjonowanie CPR, w tym procedury przepływu informacji pomiędzy CPR a Pogotowiem Ratunkowym i w dniu 8 stycznia 2002 roku uchwałą Nr CXLIV/195/02 Zarządu Powiatu w Pleszewie utworzono Centrum Powiadamiania Ratunkowego w tutejszej Komendzie.

 

  

Zmodernizowane Centrum Powiadamiana Ratunkowego 2001 rok

Wymogi stawiane nowoczesnym Stanowiskom Kierowania obejmują między innymi : wydzielenie dużej sali operacyjnej, sali do zarządzania kryzysowego oraz zaplecza technicznego

Obiekt objęty przez Komendę Powiatową po Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nie spełniał tych wymagań

Konsekwencją działań zmierzających do utworzenia zintegrowanego stanowiska kierowania było opracowanie koncepcji rozbudowy strażnicy

 

Koncepcja oprócz ujęcia zagadnień stanowiska kierowania obejmowała  także potrzebę dostosowania garaży do posiadanego sprzętu karosowanego między innymi na podwoziach terenowych oraz poprawę zaplecza dydaktycznego dla potrzeb strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ważnym zagadnieniem, które ujmowała koncepcja była poprawa warunków BHP i pracy dla naszych strażaków. Pierwsze kroki zmierzające do rozbudowy strażnicy poczyniono ujmując to zadanie w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Pleszewskiego

 

 

Obchody Dnia Strażaka w 2003 roku na placu przed remontowanym budynkiem komendy

 

 

Kadra KP PSP w Pleszewie 2003 roku

 

 

Załoga KP PSP w Pleszewie 2003 roku

Opracowała: bryg.inż. Irena Grudzińska

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów : p.Leszka Rajsa, Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie