.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie

APEL

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w związku z zaobserwowaną na terenie całego kraju narastającą liczbą ofiar i poszkodowanych w zdarzeniach, których przyczyną jest niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych i ich wady

P R Z Y P O M I N A

właścicielom i zarządcom budynków i obiektów budowlanych o obowiązku wykonywania przeglądów ii czyszczenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Powyższe sprawy reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz.563). w § 4. ust 1 w/w rozporządzenia zabrania się wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji w tym m.in. użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

Przepisy, które regulują częstotliwość okresowych kontroli oraz czynności konserwacyjne :

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz.U.z 2003 r. nr 207 poz.2016 z późn. zm.) w art. 62 ust. 1 pkt.1c nakazuje właścicielom lub zarządcom obiektów przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, okresowych kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a w ust.6 w/w ustawy wskazuje kto jest do tego upoważniony. Zgodnie z tym zapisem do kontroli stanu technicznego upoważnione są :

- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 poz.563) § 30 nakazuje usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, i spalinowych w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

Ponadto w obiektach, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności, w/w, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Przepisu nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.