.

Aby żniwa były bezpieczne…

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów należy: 

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi  i sprzętu,
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Ponadto zabronione jest: 

 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych

 

Wymogi dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów.


Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
 • od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
 • od lasów i terenów zalesionych - 100 m,
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

 

http://www.pleszew.psp.wlkp.pl/image/stogi.jpg


Należy również pamiętać, aby:

 • strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,
 • wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych,
 • produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 

O czym należy pamiętać, aby zapobiec pożarom kombajnów zbożowych.


Kombajn zbożowy jest maszyną złożoną, której ruchome elementy mechaniczne w otoczeniu materiałów łatwopalnych ( słoma, plewa) pracują w bardzo trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura, maksymalne obciążenie, duże zapylenie. Są to warunki szczególnie sprzyjające powstawaniu pożarów, dlatego tak ważna jest ostrożności obsługującego i bezwzględne  przestrzeganie  przepisów przeciwpożarowych. Powstanie pożaru związane jest najczęściej   z   niewłaściwą   konserwacją,  naprawą bądź obsługą.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że najczęstszym miejscem pożaru jest :

 

 • komora silnikowa  - 76,0 %,
 • młocarnia                - 11,9 %,
 • kabina                      - 3,9 %,
 • inne miejsca            - 8,2 %.

 

Przedział silnika wymaga szczególnej  uwagi  przy  codziennych przeglądach. Zarówno silnik, jak i jego otoczenie powinny   być dokładnie oczyszczone sprzężonym powietrzem z pyłu  i innych zanieczyszczeń, a miejsca zaoliwione lub zabrudzone smarem należy wytrzeć. Szczegółowej uwagi wymaga również kolektor wydechowy  silnika,  który  należy  czyścić  nawet podczas przerw w pracy i sprawdzać stan jego szczelności. Układ hydrauliczny może być źródłem pożaru w przypadku niewłaściwej eksploatacji lub obsługi. Z  tego  względu  wszystkie  zauważone  nieszczelności  powinny  być  usunięte, a zaoliwione miejsce wytarte do słucha. Należy również pamiętać o układzie paliwowy, który wymaga kontroli w czasie eksploatacji kombajnu. Do podstawowych czynności należy sprawdzenie szczelności i stanu przewodów. W przypadku zauważenia nieszczelności należy je bezwzględnie usunąć, a miejsca zalane olejem napędowym  wytrzeć do sucha. Pracujące elementy mechaniczne kombajnu  mogą  stanowić  zagrożenie  pożarowe w przypadku niewłaściwej ich obsługi  tj. nieprawidłowej regulacji, niedostatecznego smarowania, lub niewłaściwego sterowania. Podczas  codziennej  obsługi  konieczne  jest sprawdzenie  stanu  prawidłowego  napięcia pasów klinowych. Nieprawidłowości w tym względzie mogą być powodem ich poślizgu co prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury, a w efekcie do powstania pożaru.
Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie odpowiedniego rodzaju gaśnice. Podręczny sprzęt gaśniczy należy uzupełnić o łopatę do ewentualnego przysypania ziemią płonącej słomy