.

Mimo nieustających ostrzeżeń i apeli, pleszewscy strażacy wciąż wyjeżdżają gasić palącą się w kominach sadzę. Tylko od początku tego roku, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie otrzymało szesnaście zgłoszeń o pożarach tego typu. Ostatni z nich miał miejsce 09 lutego na ulicy Kaliskiej w Pleszewie. Mimo, że gaszenie tego typu pożarów jest dla strażaków stosunkowo proste i nie stanowi dla nich większego problemu, to samo zjawisko może mieć bardzo poważne konsekwencje. Przypominamy, że główną przyczyną zapalenia się sadzy są zaniedbania, których dopuszczają się właściciele lub zarządcy budynków w kwestii regularnego czyszczenia przewodów dymowych i spalinowych. Do powstania pożaru sadzy przyczynia się także niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, np. wrzucanie do pieca materiałów, śmieci o złożonym składzie chemicznym, jak np. tworzywa sztuczne.  Wytwarzają one wiele sadzy, która osiada na wewnętrznych ściankach komina i niewyczyszczona stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców domu. Dlatego po raz kolejny apelujemy: sprawdzajmy przewody kominowe i dokonujmy czyszczenia zgodnie z ich stanem, a nie tylko z minimum wymaganym przez przepisy.
Należy również wiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna zobowiązana jest do wystawienia mandatu, jeśli dojdzie do złamania przepisów Kodeksu Wykroczeń:
Art. 82.
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
pkt. 3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:
pkt.7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.
Pamiętajmy też, że dokonanie przeglądu przewodów dymowych, które powinniśmy przeprowadzać co najmniej raz w roku musi być potwierdzone stosownym dokumentem.

Zdjęcia: archiwum KP PSP Pleszew