.

11 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew podpisane zostało nowe porozumienie przedłużające do 31 grudnia 2025 roku udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Umowę w tej sprawie podpisali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roland Egiert, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew pan Arkadiusz Ptak oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie druh Leszek Kołaski.
Umowa reguluje m.in. zasady współpracy pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Komendą Powiatową PSP i Samorządem Miasta i Gminy Pleszew. Zawarto w niej również deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystywania w systemie, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu, wymaganą liczbę i wymagany poziom wyszkolenia ratowników w jednostce, sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, przygotowania ratowników do działań, przebiegu alarmowania i sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego obniżenia.
Zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Zdjęcia: UMiG Pleszew